International Business School Suzhou (IBSS), Xi’an Jiaotong – Liverpool University

Open Webpage

Location

No.111%20Ren%27ai%20Road%2C%20Suzhou%20Industrial%20Park%2C%20Suzhou%2C%20CN

No.111 Ren'ai Road, Suzhou Industrial Park

Suzhou, CN